​​​​​​Speegleville Volunteer Fire Department


Fire Fighter Officers

Congratulations to Fireman of the year for 2022 Dean Callen awarded during Fireman's annual Christmas Party.

Firefighters

Fire Chief                     Jaime Morris

Assistant Fire Chief    John Baker

Captain                        Kevin Merritt

Lieutenant                  Dean Callen

Lieutenant                  Anthony Czajkowski

Training Officer          Dean Callen